پرس زير سينه دمبل
قفسه زير سينه دمبل

 

 

منبع: http://forum.bodybuilder.ir